СТАТУТ
Молодіжної громадської організаці
"Військово-історичний клуб "Київське стрілецьке братство"


1. Загальні положення.

1.1. Молодіжна громадська організація "Військово-історичний клуб "Київське стрілецьке братство" (далі КСБ) є молодіжною громадською організацією, яка об'єднує громадян, що проживають в Україні, а також іноземних громадян для реалізації мети та завдань передбачених цим статутом.
1.2. КСБ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, закону України про об'єднання громадян, закону України про молодіжні та дитячі громадські організації, чинного законодавства України та цього Статуту.
1.3. КСБ набуває прав юридичні особи з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс та рахунки в банківських установах; має печатку, штампи, бланки із власним найменуванням, власну символіку, зразки яких затверджуються Радою КСБ та реєструються в установленому законом порядку.
1.4. КСБ є неприбутковою організацією.
1.5. Повна назва організації: українською мовою - Молодіжна громадська організація "Військово-історичний клуб "Київське стрілецьке братство".
(скорочено - КСБ). Російською мовою "Военно-исторический клуб "Киевское стрелковое братство".
1.6. КСБ має місцевий статус і поширює свою діяльність на територію м. Києва
1.7. Юридична адреса (місцезнаходження) організації м. Київ, вул. Кибальчича 3Б кв. 105.

2. Завдання та форми діяльності КСБ.

2.1. Головною метою діяльності КСБ є об'єднання зусиль членів спілки, які спрямовані на задоволення та захист законних, соціальних, економічних, творчих, духовних та інших інтересів своїх членів, сприяння поширенню культури активного відпочинку, та створення умов для гармонійного розвитку молоді.
2.2. Завдання КСБ полягає у сприянні відродженню, розвитку та популяризації стрільби з традиційних луків і арбалетів та вивченню військової історії пов'язаної з застосуванням цих видів зброї.
2.3. Форми діяльності КСБ:
- бере участь у військово-історичних фестивалях та інших подібних заходах;
- організує та проводить змагання по стрільбі з традиційних луків і арбалетів, а також інші заходи, напрямленні на вивчення та популяризацію військової історії та розвиток активного відпочинку;
- співпрацює з органами державної влади і управління, а також з іншими українськими та закордонними громадськими організаціями для реалізації своїх цілей та завдань;
- пропагує свої ідеї та цілі;
- використовує інші форми діяльності, що не суперечать українському законодавству і відповідають цьому Статуту.


3. Членство в КСБ.

3.1. Членство у КСБ є індивідуальним та фіксованим.
3.2. Індивідуальними членами КСБ можуть бути громадяни України, а також іноземці віком від 14 до 28 років, які визнають положення цього Статуту та беруть участь у діяльності КСБ.
3.3. Членами організації та членами її виборного органу можуть бути особи старшого віку, але при цьому кількість членів, вік яких перевищує двадцять вісім років, повинна становити не більше третини від загальної кількості членів організації та членів її виборного органу.
3.4. Членство в КСБ не виключає членства в інших організаціях.
3.5. Члени приймаються до складу КСБ Головою КСБ згідно з поданою заявою
3.6. Членство припиняється:
- при добровільному виході із КСБ на підставі поданої Голові КСБ письмової заяви;
- у випадку виключення із КСБ за рішенням Ради за порушення Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди КСБ або підривають його авторитет.

4. Права та обов'язки членів КСБ.

4.1. Члени КСБ мають право:
- обирати та бути обраними до всіх органів КСБ;
- брати участь у заходах, які організовуються та проводяться КСБ;
- користуватися всіма формами допомоги КСБ;
- обговорювати питання діяльності КСБ та вносити пропозиції щодо поліпшення його роботи;
- вільно висловлювати на зборах КСБ свої погляди і відстоювати свою думку.
4.2. Члени КСБ зобов'язані:
- дотримуватись положень цього Статуту;
- виконувати рішення керівних органів КСБ;
- не допускати дій, що підривають авторитет КСБ.
- сплачувати членські внески.
4.3. Розміри та порядок сплати членських внесків визначаються Загальними Зборами членів КСБ.

5. Структура КСБ. Органи управління КСБ.

5.1. Органами управління КСБ є:
- Загальні Збори, Рада, Виконавчий комітет, Ревізійна комісія.
5.2. Загальні Збори КСБ:
5.2.1. Вищим органом управління КСБ є Загальні Збори членів, який скликається не рідше одного разу на чотири роки. В ньому мають право брати участь всі члени. Загальні Збори вважаються правочинними, якщо в їх роботі бере участь проста більшість від загальної кількості членів. У особливих випадках позачергові Загальні Збори скликаються Виконавчим комітетом, Радою, або на вимогу не менше 1/2 членів КСБ.
5.2.2. Компетенція та порядок скликання Загальних Зборів:
До компетенції Загальних Зборів належить:
- визначення основних напрямків діяльності КСБ та затвердження звітів про їх виконання;
- прийняття Статуту КСБ, внесення змін та доповнень до Статуту КСБ;
- затвердження правил прийому і виходу (виключення) із членів КСБ;
- визначення кількісного складу органів КСБ; обрання членів Ради КСБ; обрання членів Виконавчого комітету КСБ включаючи Голову КСБ.
- затвердження Положень про керівні та виконавчі органи КСБ;
- затвердження звітів Ради та Голови КСБ;
- затвердження мінімальних розмірів членських внесків та прийняття рішення про додаткові внески;
- реалізація права власності на майно та кошти КСБ;
- прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій, заснування підприємств
- прийняття рішення про припинення діяльності КСБ;
- прийняття рішення про створення місцевих осередків КСБ;
- прийняття рішення про припинення діяльності і розпуск місцевих осередків КСБ у випадках порушення ними норм цього Статуту.
5.2.3. Порядок скликання і діяльності Загальних Зборів.
Про проведення Загальних Зборів члени КСБ повідомляються персонально. Повідомлення про Загальні Збори повинно містити:
- дату та час проведення;
- адресу та місце;
- порядок денний;
- порядок реєстрації членів КСБ.
До скликання Загальних Зборів членам повинна бути надана можливість ознайомлення з усіма документами, пов'язаними з порядком денним Загальних Зборів, у тому числі:
- проектами змін до Статуту;
- проектами звітів та планів.
Рішення Загальних Зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх членів. Форма голосування визначається Загальними Зборами. Рішення про внесення змін до статуту КСБ, відчуження майна КСБ на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна КСБ, та про ліквідацію або реорганізацію КСБ приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів. Член КСБ не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами КСБ питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і КСБ.
5.3. Рада КСБ:
5.3.1. Рада обирається Загальними Зборами з числа членів КСБ строком на 4 роки, кількісний склад Ради визначається Загальними Зборами.
5.3.2. Рада збирається не рідше одного разу на рік за ініціативою Виконавчого комітету або не меньше ніж 1/3 членів Ради.
5.3.3 Рада у період між Загальними Зборами здійснює наступні функції:
- попередньо розглядає всі питання, які виносяться на розгляд Загальних Зборів;
- на підставі прийнятих Загальними Зборами основних напрямків діяльності КСБ з урахуванням статутних цілей, розробляє плани діяльності КСБ;
- вносить на Загальні Збори пропозиції з питань, що стосуються діяльності КСБ;
- розглядає і затверджує фінансові звіти за квартал, погоджує і вносить на Загальні Збори річні звіти;
- затверджує принципи оплати праці та штатного розкладу працівників Виконавчого комітету, які не є членами КСБ;
- затверджує рішення Голови, які винесені на затвердження Радою;
- затверджує символіку КСБ;
- затверджує зразки печаток, штампів, бланків, емблем та інших реквізитів КСБ;
- розглядає інші питання, винесені на її обговорення з ініціативи Загальних Зборів чи Голови КСБ;
5.3.4. Рішення Ради КСБ приймаються простою більшістю від числа присутніх членів Ради. Засідання Ради вважаються правочинними, якщо в їх роботі бере участь проста більшість від загальної кількості членів Ради.
5.3.5. За рішенням Загальних Зборів на Раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів.
5.3.6. Повноваження членів Ради КСБ можуть бути достроково припинені:
- за власним бажанням членів Ради на підставі поданої Голові КСБ письмової заяви;
- у випадку відповідного рішення прийнятого Загальними Зборами КСБ за порушення Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди КСБ або підривають його авторитет.
5.3.7. У випадку дострокового припинення повноважень членів Ради КСБ Загальними Зборами обираються нові члени Ради.
5.4. Виконавчий комітет КСБ:
5.4.1. Керівництво поточною діяльністю КСБ здійснює Виконавчий комітет на чолі з Головою КСБ. Голові в його роботі надають допомогу Помічник Голови, а також Головний секретар КСБ. Голова КСБ, Помічник Голови та Головний Секретар обираються Загальними Зборами КСБ.
5.4.2. Виконавчий комітет на чолі з головою КСБ:
- забезпечує виконання рішень Загальних Зборів КСБ;
- забезпечує функціонування КСБ;
- організовує бухгалтерський облік і звітність КСБ;
- здійснює керівництво поточною діяльністю КСБ в межах своєї компетенції,
визначеної цим Статутом;
- затверджує внутрішні документи КСБ, які не відносяться цим Статутом до затвердження іншими органами управління КСБ;
5.4.3. За рішенням Загальних Зборів на Виконавчий комітет може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Ради чи Загальних Зборів.
5.4.4. Голова КСБ обирається Загальними Зборами КСБ. Голова КСБ у межах своєї компетенції без довіреності діє від імені КСБ; представляє КСБ у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами; укладає угоди (договори) від імені КСБ; видає доручення; розпоряджається майном та коштами КСБ в межах установленних Загальними Зборами повноважень; звільнює і приймає на роботу штатних працівників КСБ; видає розпорядження та накази, які обов'язкові для виконання всіма штатними працівниками КСБ; здійснює прийом у члени КСБ; робить заяви для громадськості, державних органів, преси; представляє КСБ на урочистих заходах. У своїй діяльності Голова КСБ керується рішеннями Загальних Зборів та Ради КСБ, положеннями цього Статуту, а також чинним законодавством України.
5.4.5. Помічник Голови КСБ обирається Загальними Зборами КСБ. Помічник Голови допомогає Голові КСБ здійснювати керівництво поточною діяльністю КСБ, виконує доручення Голови КСБ. У випадку неможливості виконання Головою КСБ своїх повноважень, його функції покладаються на Помічника Голови КСБ.
5.4.6. Головний секретар КСБ обирається Загальними Зборами КСБ. Головний секретар забезпечує організаційно-технічну діяльність Виконавчого комітету КСБ та Ради КСБ, організує ведення справ штатного апарату КСБ.
5.4.7. Повноваження членів Виконавчого комітету КСБ можуть бути достроково припинені:
- за власним бажанням членів Виконавчого комітету КСБ на підставі поданої Голові КСБ письмової заяви, заяву про добровільне дострокове припинення повноважень Голови КСБ затверджує Рада КСБ;
- у випадку відповідного рішення прийнятого Загальними Зборами КСБ за порушення Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди КСБ або підривають його авторитет.
5.4.8. У випадку дострокового припинення повноважень членів Виконавчого комітету КСБ Загальними Зборами обираються нові члени Виконавчого комітету.
5.5. Ревізійна комісія є контрольним органом:
5.5.1. Контроль за статутною діяльністю, за діяльністю виконавчих органів КСБ здійснюється Ревізійною комісією, кількісний склад якої визначається Загальними Зборами. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними Зборами строком на 4 роки.
5.5.2. Ревізійна комісія:
- здійснює контроль за статутною діяльністю КСБ;
- складає висновок по річних звітах та балансах на основі щорічних перевірок;
- проводить перевірки фінансової діяльності виконавчих органів КСБ;
- залучає до своєї роботи експертів, спеціалістів, що не мають посад в Виконавчому комітеті КСБ, аудиторські організації;
- доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам КСБ або Раді.
5.5.3. Повноваження членів Ревізійної комісії КСБ можуть бути достроково припинені:
- за власним бажанням членів Ревізійної комісії КСБ на підставі поданої Голові КСБ письмової заяви;
- у випадку відповідного рішення прийнятого Загальними Зборами КСБ за порушення Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди КСБ або підривають його авторитет.
5.6. Місцеві осередки КСБ.
5.6.1. Рішення про утворення місцевих осередків приймається на Загальних Зборах КСБ.
5.6.2. Місцеві осередки діють на підставі цього Статуту, та положення про них, що затверджуються Радою КСБ.
5.6.3. Рішення щодо надання права набуття статусу юридичної особи місцевих осередків приймається Радою КСБ. Для набуття права юридичної особи місцеві осередки реєструються у встановленому законом порядку. Місцеві осередки без права юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування.
5.6.4. Місцеві осередки самостійно вирішують всі питання внутрішнього життя, окрім тих, що віднесені Статутом до компетенції вищих органів КСБ;

6. Кошти, майно, господарська та інша комерційна діяльність КСБ.

6.1. КСБ може мати у власності кошти та рухоме і нерухоме майно відповідно до діючого законодавства України, які спрямовуються на створення матеріальної бази КСБ та реалізацію статутних завдань.
6.2. КСБ набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
6.3. З метою виконання статутних завдань і цілей КСБ може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових
установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. Рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств приймається Загальними Зборами.
6.4. Право власності на кошти та майно КСБ реалізується Загальними Зборами КСБ в порядку, передбаченому законодавством України. Загальні Збори можуть покласти окремі функції щодо реалізації права власності на кошти та майно КСБ на Голову КСБ.
6.5. Кошти КСБ формуються із:
- членських внесків;
- державних дотацій на виконання цільових програм КСБ;
- добровільних внесків та пожертвувань.
- доходів від створених госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
- інших надходжень не заборонених чинним законодавством України.
6.6. Кошти та інше майно КСБ, в тому числі у разі ліквідації, не може перерозподілятись між членами КСБ і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.
6.7. КСБ подає звіти про цільове використання фінансів і матеріальних цінностей органам, що їх надавали, у терміни, встановлені цими органами.
6.8. КСБ, створені ним госпрозрахункові установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку та розмірах передбачених законодавством.
6.9. Контроль за використанням коштів та майна КСБ здійснює Ревізійна комісія КСБ. 6.10. КСБ не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а останні не відповідають за зобов'язаннями КСБ.

7. Зміни і доповнення до Статуту КСБ.

7.1. Зміни і доповнення до статуту КСБ вносяться на Загальні Збори КСБ. Про зміни, що сталися в статутних документах повідомляєтья легалізуючий орган в 5-денний термін.
7.2. Проект змін і доповнень до Статуту готується Радою КСБ відповідно до положення про внесення змін до статуту.
7.3. Рішення про зміни до статуту КСБ приймається Загальними Зборами КСБ, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 членів КСБ.


8. Припинення діяльності КСБ.

8.1. Діяльність КСБ може бути припинена шляхом його реорганізації або ліквідації.
8.2. Реорганізація КСБ відбувається за рішенням Загальних Зборів КСБ, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 членів КСБ.
8.3. Ліквідація КСБ відбувається за рішенням Загальних Зборів КСБ, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 членів КСБ, або за рішенням суду.
8.4. У разі ліквідації створюється ліквідаційна комісія.
8.5. У разі ліквідації КСБ іі активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету.


В начало страницы
На главную страницу


Отзывы, замечания и предложения по сайту, материалы по стрельбе из лука или историческому фехтованию, присылайте на мой почтовый ящик.Также интересующие вас темы можно обсудить на форуме.


Hosted by uCoz